Danh mục sản phẩm

Giải Pháp

Social Connect

Đầu đọc thẻ

Đầu đọc thẻ KR502E

Đầu đọc thẻ KR502E

KR502E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR502M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có b...

Sắp xếp

Đầu đọc thẻ KR600E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR600E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz

Đầu đọc thẻ KR601E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR601E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR601M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

RFID Reader KR500E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR500E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR500M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR501E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR501E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR501M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR201E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR200E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR200E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR200M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR101E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR101E: sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR101M: sử dụng thẻ Mifare 125KHz

Đầu đọc thẻ KR100E

457,600 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

Đầu đọc thẻ KR100E: dùng thẻ Proximity 125KHz ,KR100M: dùng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR502E

503,100 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR502E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR502M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR602E

514,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR602E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR602M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR202E

514,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR102E

514,800 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR102E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz có bàn phím, KR102M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz có bàn phím

Đầu đọc thẻ KR600M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR600M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR601M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR601E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR601M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

RFID Reader KR500M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR500E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR500M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR201M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR201E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR201M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR200M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR200E: Sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR200M: Sử dụng thẻ Mifare 13.56MHz

Đầu đọc thẻ KR101M

572,000 VNĐ

Còn hàng trong kho
Giao hàng miển phí

KR101E: sử dụng thẻ Proximity 125KHz, KR101M: sử dụng thẻ Mifare 125KHz

12»
//